Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia Welkom op de website van de Westfriese Ekklesia

Op onze website vindt u informate over de diensten, het jaarprogramma, etc.
Ook kunt u de  toespraken, gehouden in de diensten, (her)lezen.
Als u suggesties heeft of aanvullingen om de website nog aansprekender te maken horen wij het graag. U kunt u suggestie mailen door op te klikken op hier.

 
Jaarprogramma 2018-2019 Jaarprogramma 2018-2019

Thema’s voor de vieringen in de West-Friese Ekklesia
Seizoen 2018-2019
 
INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA
 

2 september Religie : Tot geluk van de mensen
 
Ps.1
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Eeuwige en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen! Zijn zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Eeuwige beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.
 
Gerard Swüste
7 oktober Franciscus en zijn navolging
 
Franciscus kende de angsten van de mensen. Voor de onbeheersbare krachten der natuur, voor armoede en voor oorlog. Hij wilde mensen leren die angsten te beheersen.
 
Alex van Heusden
4 november
 
 
Jezus in het evangelie van Thomas
 
De veelvormigheid van het vroege Christendom
In 1945 werd door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte bij toeval een kruik gevonden, die naast vele andere Koptische geschriften een vrijwel gaaf handschrift van een nog onbekend evangelie bleek te bevatten. De tekst bestaat uit een schijnbaar ongeordende reeks losse uitspraken van Jezus. In het document zelf wordt als auteur Didymus Judas Thomas genoemd, een van de discipelen van Jezus. Dit Thomas Evangelie werpt op een nieuw licht op de Bijbelse figuur Jezus. Het belang ervan wordt inmiddels door velen erkend en men spreekt dan ook wel van het 'vijfde evangelie'.
 
Kees Swan
2 december De vrouwelijke stem:
 
Van Maria tot Hadewijch, de 13e eeuwse dichteres en mystica, Hildegard von Bingen, de eerste vertegenwoordigster van Duitse middeleeuwse mystiek  en   Etty Hillesum, bekend geworden om haar dagboek, waarin ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog verwoordde.
 
Bettine Siertsema
6 januari Martin Buber, De verhouding van de mens tot God
Buber was het kleinkind van de privéwetenschapper en midrasj-expert Salomon Buber. Hij was in zijn tijd een van de belangrijkste onderzoekers en verzamelaars op het gebied van de chassidische traditie van het Oost-Europese jodendom.
Tezamen met de filosoof Franz Rosenzweig vertaalde Buber in de jaren 1926 tot 1936 de joodse Heilige Schrift, de Tenach, in het Duits. In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële dialogische religieuze beginselen.
 
Alex van Ligten
3 februari Dorothee Sölle, Religie en politiek?   
 
Zij combineerde een zeer geëngageerde politieke theologie met een mystieke geloofshouding en werd vooral bekend door haar publieke optredens. Ze was een gedreven vredesactiviste en charismatisch spreekster bij acties en politieke manifestaties.
 
Colet van der Ven
3 maart In de voetstappen van Meester Eckhardt
 
“Er is iets in de ziel, dat een en al geheim en verborgen is; iets dat ver boven die plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken… Wat de ziel in haar grond is, daarvan weet niemand iets.” Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, aldus Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: daar is de mens aan God gewaagd en even krachtig, meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend als God zelf.
 
Welmoed Vlieger
7 april ‘Raak mij niet aan,’ zegt Jezus
 
Met het zicht op Pasen. Maria Magdalena en de tuinman ( Joh.20,11-18 ): ‘Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en zag ze twee engelen in witte kleren zitten...’
Juut Meijer
5 mei Titus Brandsma en de verduistering van ons godsbeeld
Begin van de Diesrede van Titus Brandsma over het Godsbegrip, gehouden in 1932 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen:
‘Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang op allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door getroffen worden? Is daar tekort alleen aan hun zijde? Of wordt er iets van ons gevraagd om het weer in helderder licht te doen stralen over de wereld en mogen wij de hoop hebben, dat een studie van het godsbegrip deze grootste aller noden tenminste lenigen zal?’
 
Peter Vermaat
2 juni Benedictus van Nursia, Bid en werk
 
De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meneer geeft: verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 18:18vv).
 
 
Kees Kok